Přeskočit na obsah

Bytové domy

 • Vedení účetnictví s analytickým účtováním jednotlivých (ne)bytových jednotek, v rozsahu, způsobem a v termínech dle zákona č.563/1991 a souvisejících předpisů v platném znění
 • Zaúčtování dokladů, vedení knihy faktur, evidence majetku, pokladní knihy
 • Zpracování účetních závěrek
 • Zajištění úhrad závazků
 • Kontrola věcné a účetní správnosti faktur
  
 • Příprava podkladů k daňovým přiznáním za pronájem společných prostor jednotlivých vlastníkům
 • Vypracování přiznání k dani z příjmu právnických osob
 • Mzdová agenda
  
 • Zpracování přiznání k dani z nemovitostí
 • Zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob statutárním orgánům
 • Daňové poradenství
 • Úhrady pravidelných plateb do schváleného limitu, a jejich kontrola
 • Návrhy, případně převody části fondu oprav na spořící účet domu
 • SIPO a inkaso a zpracování elektronického bankovnictví
 • Kompletní zajišťování shromáždění vlastníků (včetně techniky pro elektronické hlasování a prezentaci na projektoru)
 • Zřízení, správa a obsluha datové schránky za výbor SVJ (dle Zákona č. 300/2008 Sb. od 1.1.2023 pro SVJ povinná)
 • Poradenství a zastupování při jednáních ohledně pojištění a jednotlivých pojistných událostí
 • Vyřizování stížností vlastníků, a korespondence za výbor domu
 • Právní vymáhání dluhů
 • Uzavírání a vypovídání nájemních smluv
 • Zastupování při jednáních s úřady a subdodavateli služeb (odvoz odpadu, dodávky tepla a pod.)
 • Evidence vlastníků (společenství) či nájemníků (družstvo) jednotek
 • Evidence plateb vlastníků/nájemníků bytových jednotek na náklady spojené se správou společných částí domu a pozemku, a příspěvku do fondu oprav
 • Evidence nákladů vzniklých v souvislosti se zajišťováním správy domu
 • Evidenční listy, pasporty jednotek, předpisy plateb (zálohy) na provozní náklady, příspěvků do fondu oprav a dalších služeb spojených s užíváním jednotky
 • Evidence dlužníků, obesílání
 • Čtvrtletní ekonomické přehledy domu
 • Roční vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu
 • Zajištění předepsaných revizí technických zařízení budovy, technických sítí (např. rozvodů plynu a elektrické energie) umístěných ve společných částech budovy
 • Zajištění nepřetržité havarijní služby
 • Obstarání odečtů spotřeby vody a tepla (sledování a evidence spotřeby energií)
 • Odečty poměrových měřidel spotřeby vody a tepla + sledování a evidence spotřeby energií
 • Vedení technické a provozní dokumentace budovy
 • Zajištění oprav a údržby budovy včetně zařízení, na základě předložené a schválené cenové nabídky
 • Organizování výběrových řízení na klíč
 • Vypracování dokumentace pro stavební řízení
 • Zajištění stavebního dozoru
 • Pravidelné osobní prohlídky domu technikem (volitelný interval), drobné opravy ihned, vypracování výkazů provedených oprav a dlouhodobějších závad s návrhem řešení a cenovou kalkulací
 • Volitelně úklid společných prostor, údržba zeleně a chodníků

  Tak to je to co umí, nebo to alespoň v omezené míře tvrdí většina konkurence, naše motto je „Optimální péče o Váš dům“, optimální pro nás znamená lepší než standardní, lepší znamená poskytování dalších služeb NAVÍC:
 • Každou návštěvu technika spojenou s prohlídkou Vašeho domu, kterou nevyužijete na vykonání drobné údržby, můžete využít na cokoli určíte, třeba na to, aby vám dojel na poštu
 • Kromě standardních ekonomických a technických služeb, máme právní pomoc a pojištění v ceně, např.:
  • Právní konzultace činnosti výboru
  • Stanovy, změny, tvorba, Domovní řád
  • Dlužníci, vymáhání
  • Převod bytového družstva na Společenství Vlastníků Jednotek, založení SVJ
  • Organizování shromáždění domu
  • Konzultace postupů výboru
  • Právní důsledky a postižitelnost jednání
 • Kontaktní pracovníci přidělení na Váš dům
  • Minimálně – 1 účetní, 1 technik, 1 nadřízený zodpovědný pracovník
  • Reagují na mobilních číslech i elektronické poště pružně i mimo pracovní dobu
  • Řeší i nestandardní služby
   • Vyřizování administrativy, pochůzek (pošta, úřad, …)
   • Na plnou moc jednání se třetími stranami, jak pro členy výboru, tak pro celé společenství, případně i pro vlastníky jednotlivých bytů
 • Jsme společnost specializovaná na správu nemovitostí, přestože Vám i například pronájem Vašich společných prostor a ostatní související služby zařídíme, nejsme živnostník nebo „realitka“, co má správu jen jako podružnou činnost, tedy rozumíme plně svému řemeslu
 • Každý dům v naší správě má svou internetovou sekci na našich stránkách s přístupem dle práv vlastníků a výboru s možností administrace, je zde:
  • Stav aktuálního projektu / problému, plánované odstávky,
  • Stav účtu, dlužníci pokud je schváleno, roční uzávěrky,
  • Plán oprav a rekonstrukcí, revizní kalendář,
  • Kontaktní informace o majitelích nebo nájemnících objektu,
  • Zápisy z jednání výkonných orgánů Společenství
  • Zápisy a organizování shromáždění vlastníků (pozvánky, plné moci, program, …),
  • Novely v zákonech, týkající se správy domu
 • Vyžádejte od nás přihlašovací údaje k nahlédnutí online na „živé“ stránky domů v naší péči…
 • Veškeré úkoly pro techniky, a problémy v domě, můžete hlásit též přes toto webové rozhraní Vašeho domu, kde se pro kontrolu uchovává historie, trvání, a kvalita vyřízení
 • Najdete zde komentáře techniků k danému problému, komentovat můžete i Vy
 • Zavedeme na „diskusní fórum“, kde mohou majitelé bytů ve Vašem domě mezi sebou navzájem a správní firmou diskutovat o aktuálních tématech
 • Každému bude k dispozici e-mail k připomínkám a námětům
 • Veškerá agenda domu, tedy dokumenty ekonomického – účetnického, administrativního i technického servisu jsou vedeny v elektronické podobě a jsou on-line k dispozici v internetové sekci Vašeho domu !
 • a k tomu Vám zdarma nabízíme:
  • Vstupní technickou prohlídku s vypracováním nutnosti dlouhodobých i krátkodobých investic
  • Přebrání kompletní správy i účetní agendy kdykoli během kalendářního roku, kontrola správnosti původní, případně rekonstrukce účetnictví a technické dokumentace za minulá období