Přeskočit na obsah

Komerční budovy

Správa

Jedná se o soubor činností, které zajišťují plynulý chod technických zařízení budov jako jsou např.:

 • Systémy centrálního vytápění
 • Vzduchotechnika a klimatizace
 • Měření a regulace vč. řídících systémů
 • Elektronické požární systémy
 • Silno a slaboproudá zařízení
 • Výtahy

Speciální pozornost je věnována provádění preventivní plánované údržby zařízení, předepsaných pravidelných technických prohlídek, servisu a revizí. Tyto preventivní úkony mohou v praxi výrazně prodloužit životnost zařízení, pravidelnou prevencí lze předejít vzniku nejrůznějších poruchových stavů, kdy by jejich vlivem mohlo dojít ke snížení komfortu prostředí uvnitř objektu a tak k narušení pohodlí uživatelů objektu.

 • Pravidelné fyzické kontroly, servisy a údržba
 • Dálkové sledování technických zařízení budov
 • Havarijní pohotovost
 • Energetika (optimalizace spotřeby energií, volba vhodných tarifů)

Hospodářská správa budov

K zajištění správného chodu technologií instalovaných v budově je nutné současně provádět i další činnosti udržující budovu v dobrém stavu a zajišťující jejím uživatelům dostatečný komfort.

 • Stavební údržba objektu a opravy jeho vybavení
 • Úklid
 • Strážní a recepční služby
 • Údržba zeleně
 • Ekologie a odpadové hospodářství
 • Činnosti v oblasti BOZP
 • Vypracování, vedení a aktualizace provozní dokumentace
 • Zpracování finančních plánů, harmonogramu oprav a rekonstrukcí budovy
 • Získání všech příslušných úředních povolení pro stavební úpravy a rekonstrukce budov
 • Energetické audity

Administrativní správa budov

Pronájem prostor v objektu třetím osobám představuje vyšší administrativní náročnost než objekt, který užívá pouze jeho vlastník. Je potřeba vést zvláštní evidenci o pronajímaných prostorách např. s ohledem na rozúčtování společných nákladů.

 • Vedení evidence nájemníků, přijatého nájemného, dlužníků
 • Vedení evidence nákladů odděleně po pronajímaných jednotkách
 • Vytvoření předpisu výše plateb na provozní náklady
 • Vyúčtování záloh na služby (např. dodávky TUV, tepla, vodné a stočné)
 • Inventarizace majetku vlastníka